WUFFDA Logo

WUFFDA 中文版前言

WUFFDA ,用微软Excel 实现配合最低成本饲料配方的工作手册,要想使用它,您的电脑中必须装配微软Excel 程序。

WUFFDA.doc 向您解释如何使用本程序,它的运行需要有微软Word。

URFFDA.ppt向您展示怎样操作本程序,它的运行需要有微软PowerPoint。

请您点击下面文件,将其下载到您的电脑中。

WUFFDA

请您点击这里,将WUFFDA文件下载到你的电脑中。

中文翻译:

单安山,中国 哈尔滨 东北农业大学(邮编: 150030)

电话: +86-451-5390685

Email: asshan@mail.neau.edu.cn

WUFFDA.doc
WUFFDA.ppt
WUFFDA.xls